NIANCHUANG GUANGZHOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

ホーム >

情報に連絡しなさい

情報に連絡しなさい
  • 国/地域: 中国(本土)
  • 地域: 広東省
  • 都市: GUANGZHOU CITY
  • 連絡窓口: Daniel Huang
  • Tel: 86-020-38298373
  • ファクシミリ: 86-020-38298373
しおり及び分け前:
情報に連絡しなさい
連絡先
国/地域 中国(本土)
国家/地域 広東省
都市 GUANGZHOU CITY
住所 Room 26A1-26A2,Huatian International Plaza,Xi Yuan,No.173 Lo
ジッパー/通知コード 510000
Tel 86-020-38298373
ファクシミリ 86-020-38298373
第一次接触
連絡窓口 Daniel Huang
職名 ビジネス連絡